*Ενδέχεται κάποια βιβλία που δεν είναι σε απόθεμα στο βιβλιοπωλείο να προκύψουν ως εξαντλημένα στον εκδότη τους, στην περίπτωση αυτή θα λάβετε ενημέρωση εντός 2 ημερών

Ο καιρός του χρόνου

Αφηγήματα


Συγγραφή: · Χρίστος Ν. Ζαφείρης
Έκδοση: Οκτώβριος 2021 από "Επίκεντρο"
Σελ.:288 Μαλακό εξώφυλλο, ISBN: 978-618-204-119-2


Θέμα: "Νεοελληνική πεζογραφία - Προσωπικές αφηγήσεις"

Τα πιο πολ­λά κεί­με­να του βι­βλίου γρά­φτη­καν στη δι­άρ­κεια της δί­χρο­νης κα­ρα­ντί­νας ως αντι­κα­τα­θλι­πτι­κή ενα­σχό­λη­ση του νου και των χε­ρι­ών κα­τά της μά­στι­γας του κο­ρο­νο­ϊού. Τα έγρα­φα και τα έστελ­να με το ηλε­κτρο­νι­κό τα­χυ­δρο­μείο σε φί­λους ως χαι­ρε­τί­σμα­τα και σή­μα­τα ζω­ής. Έτσι βγή­καν από τα πα­κτω­μέ­να πη­γά­δια της ψυ­χής μνή­μες, εμπει­ρί­ες και βι­ώ­μα­τα από τα παι­δι­κά χρό­νια στο χω­ριό, το σχο­λείο, τον στρα­τό, το πα­νε­πι­στή­μιο, τη δι­κτα­το­ρία, τη δη­μο­σι­ο­γρα­φία, τη συγ­γρα­φή, τις πε­ρι­πέ­τει­ες της ζω­ής. Το σώ­μα τους δεν συ­νι­στά αυτο­βι­ο­γρα­φία, αλ­λά σκόρ­πια σπα­ράγ­μα­τα και σπα­ραγ­μούς της ξο­δε­μέ­νης ζω­ής. Θε­ω­ρώ πως τα κεί­με­να αυτά δεν πε­ρι­ο­ρί­ζο­νται μό­νο σε προ­σω­πι­κές και αδι­ά­φο­ρες για τον πο­λύ κό­σμο βι­ο­γρα­φι­κές ανα­φο­ρές, αλ­λά κα­τα­γρά­φουν μέ­σα από το προ­σω­πι­κό βλέμ­μα και βί­ω­μα τον κοι­νω­νι­κό και πο­λι­τι­κό πε­ρί­γυ­ρο της επο­χής που δι­α­τρέ­χει το δεύ­τε­ρο μι­σό του εικο­στού αιώ­να.

Ο τίτ­λος του βι­βλίου έχει την αφε­τη­ρία του σε επι­γρα­φή αλ­λη­γο­ρι­κής τοι­χο­γρα­φί­ας του 18ου αιώ­να, γε­μά­της πι­κρή ειρω­νεία για τη μοί­ρα του αν­θρώ­που, σε εκ­κλη­σία της Τσα­ρι­τσά­νης Ελασ­σό­νας, όπου εικο­νί­ζε­ται ο τρο­χός της αν­θρώ­πι­νης ζω­ής. Σπα­ράγ­μα­τα με γε­γο­νό­τα, μνή­μες και βι­ώ­μα­τα από τον δι­κό μου χρο­νο­τρο­χό της ζω­ής πε­ρι­λαμ­βά­νουν τα 18 αφη­γή­μα­τα της συλ­λο­γής Ο και­ρός του χρό­νου που κρα­τά­τε στα χέ­ρια σας.

(2016) Η Θεσσαλονίκη των Εβραίων, Επίκεντρο

(2011) "Αντεθνικώς δρώντες...", Επίκεντρο

(2010) Πέλλα, Ζαρζώνη

(2008) Μνήμης οδοιπορία, Επίκεντρο

(2008) Εορδαίας εγκώμιον, Επίκεντρο

(2007) Η μνήμη της πόλης, Γνώση

(2007) Βέροια, Ζαρζώνη

(2007) Πιερία, Ακτές Ολύμπου, Ζαρζώνη

(2006) Θεσσαλονίκης τοπιογραφία, Επίκεντρο

(2002) Επισκευαστής αναμνήσεων, Παρατηρητής

(2002) Το ξενάχωμα, Εξάντας

(2001) Χαράγματα αγάπης, Παρατηρητής

(2001) Η χώρα των Λαπιθών, Ζαρζώνη

(2001) Χαλκιδική, Ζαρζώνη

(2000) Εμείς του 60 οι εκδρομείς, Εξάντας

(1998) Βαλκάνιος πραματευτής, Εξάντας

(1998) Σαμοθράκη, Ζαρζώνη

(1997) Θεσσαλονίκης εγκόλπιον, Εξάντας

(1994) Εν Θεσσαλονίκη 1900-1960, Εξάντας

(1993) Ο έρως σκέπει την πόλη, Εξάντας

Το βιβλιοπωλείο "Λεμόνι"

Ξεκίνησε την λειτουργία του τον Μάιο του 1998. Βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας στην περιοχή του θησείου, στον πεζόδρομο της οδού Ηρακλειδών. Επιλέγει πάντα τους καλύτερους τίτλους απο την ελληνική βιβλιογραφία και τις νέες εκδόσεις. Διαθέτει άρτια ενημέρωση στην ποίηση στη φιλοσοφία και στη λογοτεχνία και οργανώνει σε τακτά διαστήματα παρουσιάσεις βιβλίων από συγγραφείς, καθώς και εκθέσεις εικαστικών καλλιτεχνών. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ενημερώνεται από εμάς τους ίδιους.

Όροι Χρήσης - Ασφάλεια Συναλλαγών - Πολιτική επιστροφών

Επικοινωνία

  • ΤΗΛ.:210 3451390

  • ΦΑΞ.:210 3451910

  • Email: books@lemoni.gr

  • Διεύθυνση:
    Ηρακλειδών 22, Θησείο 118 51, Αθήνα

Ωράριο βιβλιοπωλείου

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09.30 π.μ - 21.30 μ.μ,

ΣΑΒΒΑΤΟ
09.30 π.μ - 18.00 μ.μ

Ακολουθήστε μας