*Ενδέχεται κάποια βιβλία που δεν είναι σε απόθεμα στο βιβλιοπωλείο να προκύψουν ως εξαντλημένα στον εκδότη τους, στην περίπτωση αυτή θα λάβετε ενημέρωση εντός 2 ημερών

Ανατέμνοντας τον ρατσισμό

Δέκα και ένα δοκίμια


Επιμέλεια: · Βάνα Νικολαΐδου - Κυριανίδου
Έκδοση: Ιανουάριος 2022 από "Επίκεντρο"
Σελ.:368 Μαλακό εξώφυλλο, ISBN: 978-618-204-129-1


Θέμα: "Ρατσισμός"

Πα­ρά τις τρα­γι­κές ιστο­ρι­κές εμπει­ρί­ες που βα­ρύ­νουν το Δυ­τι­κό πο­λι­τι­σμό –με απο­κο­ρύ­φω­μα τα εγκλή­μα­τα κατά της αν­θρω­πό­τη­τας που δι­έ­πρα­ξε ο να­ζι­σμός στο όνο­μα της κα­θα­ρό­τη­τας της φυ­λής–, η ρη­το­ρι­κή του μίσους και οι δο­λο­φο­νι­κές δρά­σεις ενά­ντια στον ομα­δο­ποι­η­μέ­νο Άλ­λο δεν έχουν εκλεί­ψει στις μέ­ρες μας. Αντίθετα, εξα­κο­λου­θούν να απα­σχο­λούν έντο­να τό­σο την εγ­χώ­ρια όσο και την δι­ε­θνή ειδη­σε­ο­γρα­φία, καθιστώντας έτσι πρό­δη­λο το μέ­γε­θος της απει­λής που απο­τε­λούν. Αυτή η δι­α­πί­στω­ση απο­τε­λεί τον λό­γο ύπαρ­ξης του πα­ρό­ντος συλ­λο­γι­κού τό­μου, ο οποί­ος πε­ρι­λαμ­βά­νει με­τα­φρα­σμέ­νες με­λέ­τες σχε­τι­κά με αυτό το φαι­νό­με­νο, όπως και δυο δο­κί­μια που δη­μο­σι­εύ­ο­νται για πρώ­τη φο­ρά. Με στό­χο την πλη­ρέ­στε­ρη κα­τα­νό­η­ση δι­α­φό­ρων και δι­α­φο­ρε­τι­κών εκ­φάν­σε­ων του ρα­τσι­σμού, όπως αυτές εμ­φα­νί­σθη­καν δι­α­χρο­νι­κά και όπως υφίστανται στη συγ­χρο­νία, στον τό­μο πα­ρου­σι­ά­ζο­νται και οι από­ψεις δύο αντι­προ­σω­πευ­τι­κών υπο­στη­ρι­κτών της ρα­τσι­στι­κής θε­ώ­ρη­σης. Μέ­σα από την ανά­γνω­ση των δο­κι­μί­ων κα­θί­στα­ται σα­φές ότι ο «επι­στη­μο­νι­κός ρατσισμός», που επί­σης ανα­λύ­ε­ται εδώ, δεν απο­τε­λεί πα­ρά μια από τις μορ­φές του φαι­νο­μέ­νου. Το ίδιο επικίνδυνος, όμως, για τις δη­μο­κρα­τι­κές κοι­νω­νί­ες ανα­δει­κνύ­ε­ται και ο τω­ρι­νός «ρα­τσι­σμός χω­ρίς φυ­λή», ο οποί­ος, ενώ προ­η­γή­θη­κε του βι­ο­λο­γι­σμού, επα­νεμ­φα­νί­σθη­κε, εκ­συγ­χρο­νι­σμέ­νος, με­τά την απο­δό­μη­ση της «φυλετικής επι­στή­μης».

Το βιβλιοπωλείο "Λεμόνι"

Ξεκίνησε την λειτουργία του τον Μάιο του 1998. Βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας στην περιοχή του θησείου, στον πεζόδρομο της οδού Ηρακλειδών. Επιλέγει πάντα τους καλύτερους τίτλους απο την ελληνική βιβλιογραφία και τις νέες εκδόσεις. Διαθέτει άρτια ενημέρωση στην ποίηση στη φιλοσοφία και στη λογοτεχνία και οργανώνει σε τακτά διαστήματα παρουσιάσεις βιβλίων από συγγραφείς, καθώς και εκθέσεις εικαστικών καλλιτεχνών. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ενημερώνεται από εμάς τους ίδιους.

Όροι Χρήσης - Ασφάλεια Συναλλαγών - Πολιτική επιστροφών

Επικοινωνία

  • ΤΗΛ.:210 3451390

  • ΦΑΞ.:210 3451910

  • Email: books@lemoni.gr

  • Διεύθυνση:
    Ηρακλειδών 22, Θησείο 118 51, Αθήνα

Ωράριο βιβλιοπωλείου

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09.30 π.μ - 21.30 μ.μ,

ΣΑΒΒΑΤΟ
09.30 π.μ - 18.00 μ.μ

Ακολουθήστε μας